Dịch vụ Tư vấn

ReCreating the Corporation/Restructuring:

  • Tư vấn Tái lập Doanh nghiệp/Tái cấu trúc

Strategy/Business model

  • Tư vấn Chiến lược Phát triển, Chiến lược Kinh doanh
  • Tư vấn Mô hình Tập đoàn kinh doanh
  • Tư vấn Chiến lược Thương hiệu và Tiếp thị, Chiến lược Phân phối và Bán hàng; Chiến lược Tài chính, Chiến lược Phát triển tổ chức

 System/Operation

  • Tư vấn Quản trị công ty và Hệ thống quản lý doanh nghiệp
  • Tư vấn Kế hoạch tiếp thị, bán hàng, tài chính, nguồn nhân lực
  • Tuyển dụng và cung cấp nhân sự quản lý cấp cao
  • Đào tạo bổ sung kiến thức và kỹ năng quản lý

M&A/Coporate Finance

  • Tư vấn Mua bán- Sáp nhập (M&A)
  • Tư vấn Tài chính doanh nghiệp