Phương pháp tái lập doanh nghiệp

Tái lập Doanh nghiệp (ReCreating the Corporation) là quá trình TƯ DUY LẠI (ReThink) về Môi trường Kinh doanh (Business Environment) và Năng lực Kinh doanh (Business Capabilities), THIẾT KẾ LẠI (ReDesign) và XÂY DỰNG LẠI (ReBuild) toàn bộ Kiến trúc Doanh nghiệp (Corporate Architecture) nhằm GIA TĂNG GIÁ TRỊ cho Doanh nghiệp.

Tái lập Doanh nghiệp là làm cho Doanh nghiệp đáp ứng hiệu quả với các nhu cầu và mục đích mới và sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai thông qua việc chọn lựa và thực thi các mục tiêu và con đường mới với những năng lực và tinh thần mới

Phương pháp tái lập doanh nghiệp

Tái lập Doanh nghiệp (ReCreating the Corporation) là quá trình TƯ DUY LẠI (ReThink) về Môi trường Kinh doanh (Business Environment) và Năng lực Kinh doanh (Business Capabilities), THIẾT KẾ LẠI (ReDesign) và XÂY DỰNG LẠI (ReBuild) toàn bộ Kiến trúc Doanh nghiệp (Corporate Architecture) nhằm GIA TĂNG GIÁ TRỊ cho Doanh nghiệp.

Tái lập Doanh nghiệp là làm cho Doanh nghiệp đáp ứng hiệu quả với các nhu cầu và mục đích mới và sẵn sàng cho những thay đổi trong tương lai thông qua việc chọn lựa và thực thi các mục tiêu và con đường mới với những năng lực và tinh thần mới

Phương pháp tái lập doanh nghiệp

Mô hình thay đổi doanh nghiệp

Mô hình thay đổi doanh nghiệp

Tháp thay đổi
Tháp thay đổi
Mô hình tái lập doanh nghiệp
Mô hình tái lập doanh nghiệp
Mô hình kiến trúc doanh nghiệp
Mô hình kiến trúc doanh nghiệp
Tháp tái cấu trúc doanh nghiệp
Tháp tái cấu trúc doanh nghiệp