Hệ giá trị

BDSC theo đuổi các giá trị sau:

  • Tôn trọng cộng sự và đối tác
  • Kết hợp tri thức thế giới với thực tiễn Việt Nam
  • Chuyển giao giá trị và tinh thần đổi mới
  • Đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp