Cung cấp chuyên gia làm TV HĐQT độc lập

Với đội ngũ chuyên gia tư vấn có NĂNG LỰC, Kiến thức quản lý chuẩn mực và kinh nghiệm quản lý dày dạn ở tầm cao; đồng thời am hiểu phương pháp quản lý doanh nghiệp trong các công ty đa quốc gia cũng như các đặc thù của các doanh nghiệp Việt Nam, BDSC giới thiệu với quý doanh nghiệp dịch vụ “Cung cấp chuyên gia tư vấn làm thành viên HĐQT độc lập”.

Với dịch vụ này, Quý doanh nghiệp có thể sử dụng các chuyên gia tư vấn của BDSC để bổ sung vào Hội đồng Quản trị của công ty với mức phí rất hợp lý.

Thành viên HĐQT độc lập  sẽ thực hiện các vai trò và phạm vi công việc như sau :


-  Vai trò người phản biện: Phân tích, đánh giá và đưa ra các ý kiến phản biện (dưới góc nhìn khách quan của người bên ngoài) đối với các ý tưởng, chiến lược, kế hoạch và biện pháp thực hiện của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trong công tác quản lý doanh nghiệp
- Vai trò người kiểm soát rủi ro: Tham gia nhận diện các rủi ro tiềm ẩn, hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý rủi ro (bao gồm quản lý khủng hỏang), và đề xuất các giải pháp xử lý rủi ro (nếu xảy ra); và tham gia kiểm soát đảm bảo duy trì sự tuân thủ pháp luật và các nguyên tắc quản trị công ty (corporate governance principles).
- Vai trò người quản lý: Tham gia phân tích, đánh giá và đóng góp ý kiến cho những vấn đề quan trọng của công ty như sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, văn hóa doanh nghiệp, quản trị chiến lược (bao gồm chiến lược công ty, chiến lược kinh doanh và các chiến lược chức năng), kế họach kinh doanh (dài hạn, trung hạn, và hàng năm), hệ thống quản lý (cơ cấu tổ chức, các chính sách, qui định, qui trình…), quản lý tài chính, nguồn nhân lực, thương hiệu, tiếp thị, bán hàng, dự án….
- Vai trò người đào tạo: Hỗ trợ và hướng dẫn để nâng cao năng lực quản lý cho Tổng Giám đốc và Ban Điều hành; tham gia đào tạo về các chủ đề quản lý doanh nghiệp cho quản lý cấp cao và cấp trung.
- Vai trò người hỗ trợ thông tin: Thu thập và cung cấp các thông tin hữu ích về môi trường vĩ mô, môi trường ngành, thị trường, đối thủ cạnh tranh… phục vụ cho quá trình ra quyết định của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành.

Nếu doanh nghiệp có yêu cầu, BDSC sẽ thảo luận chi tiết cho từng trường hợp cụ thể.