Sứ mệnh

Sứ mệnh của BDSC là "Mang đến sức sống mới cho doanh nghiệp" thông qua việc hỗ trợ doanh nghiệp củng cố và phát triển những năng lực vốn có đồng thời tạo lập những năng lực mới và tinh thần mới giúp doanh nghiệp thành công bền vững trong môi trường kinh doanh luôn thay đổi